Kontaktirajte nas: +385 23 204 946  |  Ponedjeljak - Petak: 07:30h - 15:30h

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Komunalac Ražanac d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na jedan od sljedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o., Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
  • putem elektroničke pošte: komunalac.razanac@gmail.com
  • telefonom na broj: +385 23 204 964

KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti na našoj web stranici.

Službenik za informiranje:
Ante Ivanac
Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
tel/fax: +385 23 204 964
e-mail: komunalac.razanac@gmail.com


Odluka o imenovanju službenika


Izvještaji

Postavke pristupačnosti

Čitljivi font

Poravnanje teksta

Podcrtaj poveznice

Zaustavi animacije

Veličina slova

Slovni razmak

Prored teksta

Izmjena kontrasta